H.P. Lovecraft. Biografia

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
H.P. Lovecraft. Biografia

S. T. Joshi
H.P. Lovecraft: A Life

Lovecraft biografia.jpg
H.P. Lovecraft. Biografia
Język oryginału angielski
Forma biografia
Pierwsze wydanie 1996
I wydanie polskie 2010
Wydawca Zysk i S-ka
Przekład Mateusz Kopacz
Autor okładki Vincent Chong
Oprawa twarda
ISBN 9788375064803
Kupisz w: Solarisnet.pl

Pol­ska edy­cja naj­lep­szej i naj­rze­tel­niej­szej bio­gra­fii H. P. Love­cra­fta, jaka uka­zała się na świe­cie, autorstwa S. T. Joshiego z 1996 roku.

W książce autor przed­sta­wia wizję autora Zewu Cthulhu naj­bliż­szą praw­dzie, pozba­wioną ste­reo­ty­po­wych ety­kie­tek docze­pia­nych do niego przez dzie­się­cio­le­cia. Joshi dotarł do pier­wot­nych źródeł, z któ­rych czer­pał swoją wie­dzę w tema­cie, nie może być zatem mowy o żadnych prze­kła­ma­niach czy nie­ści­sło­ściach. Książka nie cierpi rów­nież na wadę spo­rej czę­ści bio­gra­fii  —  nie jest napi­sana oschłym, stricte nauko­wym sty­lem. Autor nie wypo­wiada się z pozy­cji “obiek­tyw­nego” naukowca, lecz pró­buje nadać tek­stowi nieco barw­no­ści wyni­ka­ją­cej z wła­snych przemyśleń.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony