Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści

H. P. Lovecraft

Zgroza w dunwich.jpg
Zgroza w Dunwich
Język oryginału angielski
Forma opowiadania
Pierwsze wydanie 2012
I wydanie polskie 2012
Wydawca Vesper
Przekład Maciej Płaza
Ilustracje John Coul­thart
ISBN 9788377310984
Kupisz w: Solarisnet.pl

Zbiór opowiadań Lovcrafta z ilustracjami Johna Coul­tharta (na pod­sta­wie książki The Haun­ter of the Dark and Other Gro­te­sque Visions).

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury. Mało publi­ko­wał, pisał dla przy­jem­no­ści, ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją. Uwiel­biał koty. Mie­wał kosz­marne sny. Swe nie­okieł­znane fan­ta­zje prze­kuł w sty­lową i obse­syjną prozę, która do dziś nie prze­staje zachwy­cać, prze­ra­żać i inspirować.

Pięt­na­ście naj­bar­dziej upior­nych opo­wie­ści wszech cza­sów: Zgroza w Dun­wich, Zew Cthulhu, Widmo nad Inn­smo­uth, W górach sza­leń­stwa, Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda, Kolor z innego wszech­świata… Wszyst­kie po raz pierw­szy w nowym, wier­nym prze­kła­dzie, w pełni odda­ją­cym ele­gan­cję i bogac­two stylu Love­cra­fta, uzu­peł­nione obszer­nym posło­wiem i ozdo­bione wspa­nia­łymi ilustracjami.


Zawartość zbioru

 • Dagon (Dagon)
 • Usta­le­nia w spra­wie zmar­łego Arthura Jer­myna i jego rodu (Arthur Jermyn / Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family)
 • Wyrzu­tek (The Outsider)
 • Muzyka Eri­cha Zanna (The Music of Erich Zann)
 • Szczury w murach (The Rats in the Walls)
 • Święto (Festival)
 • Zew Cthulhu (The Call of Cthulhu)
 • Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda (The Case of Charles Dexter Ward)
 • Kolor z innego wszechświata (The Colour Out of Space)
 • Zgroza w Dunwich (The Dunwich Horror)
 • Szep­czący w ciemności (The Whisperer in Darkness)
 • W górach szaleństwa (At the Mountains of Madness)
 • Widmo nad Innsmouth (The Shadow Over Innsmouth)
 • Cień spoza czasu (The Shadow Out of Time)
 • Nawie­dzi­ciel mroku (The Haunter of the Dark)


 • Posło­wie: W przed­dzień potwor­nego zmar­twych­wsta­nia — Maciej Płaza
Lp. rok wydania okładka informacja przekład
1 2012 Zgroza w dunwich.jpg Wydawca: Vesper


Projekt okładki: John Coul­thart
ISBN 9788377310984
Maciej Płaza
2 2013 Zgroza w dunwich.jpg Wydawca: Vesper
oprawa twarda

Projekt okładki: John Coul­thart
ISBN 978-83-7731-157-8
Maciej Płaza
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony