Jest legendą

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Jest legendą


He Is Legend: An Anthology Celebrating Richard Matheson

Jest legenda.jpg
Język oryginału angielski
Forma Antologia
Pierwsze wydanie 2009
I wydanie polskie 2011
Wydawca Sine Qua Non
Przekład Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Autor okładki Wojciech Jan Pawlik
ISBN 9788393157549
Kupisz w: Solarisnet.pl

Świa­towa czo­łówka twór­ców lite­ra­tury grozy składa naj­lep­szy moż­liwy hołd jed­nemu z nich — Richardowi Mathe­so­nowi, auto­rowi m.in. powie­ści "Jestem legendą" i sce­na­rzy­ście kul­to­wego serialu "Strefa mroku".

Ory­gi­nalne, pisane spe­cjal­nie z tej oka­zji opo­wia­da­nia wyko­rzy­stują i roz­wi­jają wątki twór­czo­ści Mathe­sona, na nowo oży­wia­jąc jego oso­bliwy, prze­ra­ża­jący i cał­ko­wi­cie praw­dziwy świat. Znajdziemy tu owoc pierw­szej współ­pracy na linii ojciec — syn, Ste­phen King — Joe Hill (zna­ko­mi­cie napi­sana i trzy­ma­jąca w napię­ciu histo­ria krwa­wego poje­dynku na szo­sie), swoje naj­cięż­sze działa wyta­czają m.in. Nancy A. Col­lins (pełna seksu i prze­mocy upiorna opo­wieść o nawie­dzo­nym domu), F. Paul Wil­son (zaska­ku­jąca opo­wieść męż­czy­zny, któ­rego życio­wym celem jest utrud­nia­nie egzystencji swoim sąsia­dom) i John Shir­ley (histo­ria męż­czy­zny, który cofa się w cza­sie, by zapo­biec samo­bój­stwu swo­jej dziew­czyny). Wstęp napi­sał sam Ram­sey Camp­bell, legenda bry­tyj­skiego horroru. Miło­śnicy twór­czo­ści Mathe­sona będą zachwy­ceni, a siła i jakość opo­wia­dań zado­woli wszystkich fanów lite­rac­kiej grozy.

tytuł opowiadania tytuł oryginalny cykl autor przekład
Dwa strzały z Fotogalerii Fly'a Two Shots from Fly's Phptp Gallery John Shirley Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Gaz do dechy Throttle Stephen King, Joe Hill Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Ja również jestem legendą I Am Legend, Too Mick Garris Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Nawrót Comeback Ed Gorman Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Pamiętnik Louise Carey The Diary od Louise Carey Thomas F. Monteleone Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Piękno odebrane ci w tym życiu istnieje wiecznie Everything of Beauty Taken from You in This Life Remains Forever Gary A. Braunbeck Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Podniebny dżokej Cloud Rider Whitley Strieber Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Powrót do Piekielnego Domu Return to Hell House Nancy A. Collins Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Powrót do Zachry Zachry Revisited William F. Nolan Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Samoistna wyspa An Island Unto Himself Barry Hoffman Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Skrzeczący jak ja She Screech Like Me Michael A. Arnzen Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Sprawa Peggy Ann Lister The Case of Pegy Ann Liste John Maclay Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Venturi Venturi Richard Christian Matheson Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Wezwany Recalled F. Paul Wilson Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik
Zdobycz Quarry Joe R. Lansdale Bartosz Czartoryski, Agnieszka Brodzik


Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony